Termos e condicións de compra

1. INFORMACIÓN XERAL

Estes termos e condicións regulan a compra de Servizos e Produtos de aparcamento (en diante, “o(s) Servizo(s) e Produto(s)”) que a empresa Apaga,S.A. con domicilio social en Avda. De Enrique Salgado Torres, nº 11, con C.I.F. A-80.666.282; (en diante, “AparcaT”), poñer a disposición das Persoas Físicas (en diante, os “Clientes” ou o “Cliente”) para a súa contratación a través do Sitio Web www.parkingaparca.com (en diante, o “Sitio Web”).

A compra dos Servizos e/ou Produtos implica a aceptación das presentes Condicións, así como do resto das condicións ás que está suxeito o Cliente e, en particular, do Aviso Legal e da Política de Privacidade e Cookies.

Se o Cliente desexa poñerse en contacto con AparcaT para calquera dúbida ou incidencia na súa compra, pode utilizar os enderezos postais Avda. De Enrique Salgado Torres, nº 11. A Coruña, a través do número de teléfono 981180000 ou no correo electrónico enviado a [email protected].

Estos Términos y Condiciones son aplicables a partir de su publicación en el Sitio Web y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente a su publicación. Cada contración no Sitio Web réxese polos Termos e Condicións aplicables na data de compra e pagamento do Servizo ou Produto contratado. Para iso, é conveniente que os Clientes lean os Termos e Condicións antes de utilizar e/ou contratar calquera dos Servizos ou Produtos.

O Cliente deberá aceptar os Termos e Condicións de Compra con anterioridade á adquisición do Servizo ou Produto se está de acordo, para que, unha vez seleccionado o Servizo ou Produto que desexa adquirir, poida acceder á pantalla de pago. Os procedementos de contratación e/ou utilización do Servizo ou Produto son os que se describen nestes termos e condicións, así como aqueles outros específicos que se indiquen na pantalla durante a navegación, para que o Cliente declare coñecer e aceptar os ditos procedementos. segundo sexa necesario para contratar o Servizo ou Produto.

Na pantalla aparecerán os Servizos ou Produtos ofrecidos no Sitio Web, xunto coas súas características, descricións e prezo total, así como a correspondente garantía legal e, no seu caso, outras garantías comerciais que puidesen asistir ao Cliente.

AparcaT resérvase o dereito de decidir en calquera momento os Servizos e Produtos que ofrecerá aos Clientes a través do Sitio Web. Deste xeito, AparcaT poderá, en calquera momento, engadir novos Servizos ou Produtos, entendendo, salvo disposición en contrario, que tales novos Servizos e Produtos rexeranse polo disposto nos Termos e Condicións vixentes nese momento. Así mesmo, AparcaT resérvase o dereito a deixar de facilitar o acceso, en calquera momento e sen previo aviso, a calquera dos Servizos ou Produtos ofrecidos no Sitio Web.

2. MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS

AparcaT resérvase o dereito de modificar unilateralmente estes Termos e Condicións de Compra en calquera momento. Todas as modificacións destes Termos e Condicións de Compra publicaranse no sitio web. O Cliente estará suxeito a aquela versión deste documento vixente no momento da compra e que aceptou previamente.

3. PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DA WEB

Para iniciar o proceso de compra, o Cliente debe ter rexistrado previamente como Usuario no Sitio Web e ser maior de 18 anos.

Para a adquisición dos Servizos ofrecidos no Sitio Web, o Cliente deberá seguir as instrucións que aparecen na pantalla e aceptar a compra cumprindo as indicadas indicacións. A contratación realizarase mediante a cubrición por parte do Cliente dos distintos formularios que se presenten ao longo do proceso de compra e a aceptación expresa por parte do Cliente das presentes Condicións e de todas as condicións aplicables ao Servizo ou produto Contratado.

No proceso de compra, mediante a aceptación da compra e o pago da mesma, o proceso finalizará e suporá a plena aceptación por parte do Cliente da proposta comercial de AparcaT e das condicións aplicables, redireccionando a unha páxina de confirmación de compra en pantalla, que o Cliente poderá descargar e /ou imprimir.

O Cliente, ao realizar a compra, recibirá un localizador (en diante, o “Código QR”). O Código QR dá dereito a gozar do Servizo ou Produto contratado. O código QR só se pode trocar na súa totalidade. Para determinados Servizos ou Produtos, o cambio deberá realizarse fisicamente no aparcadoiro afectado polo contrato. Este feito será advertido durante o proceso de contratación. Para o desfrute dos Servizos ou Produtos contratados, a dispoñibilidade de prazas estará suxeita ao nivel de ocupación dos aparcadoiros.

No caso de vales, AparcaT notificará ao Cliente por correo electrónico no caso de que o Servizo contratado non poida ser prestado nas condicións pactadas. Neste caso, AparcaT porá a disposición e a elección do Cliente:

a) Outro Servizo con vantaxes similares (se está dispoñible); tampouco

b) Reintegro do prezo de compra do Servizo inicialmente contratado.

4. PREZO E FORMA DE PAGAMENTO

Os prezos dos Servizos ou Produtos expostos no Sitio Web expresaranse en euros e inclúen os impostos aplicables e outros custos que poidan ser de aplicación. No caso de Servizos que poidan estar suxeitos a entrega a domicilio, os gastos de transporte e envío aplicaranse ás entregas de produtos e mostraranse cando proceda.

O pagamento do Servizo ou Produto contratado polo Cliente realízase mediante tarxeta de crédito ou débito ou calquera outra plataforma de pago que AparcaT poida poñer a disposición do Cliente no futuro. Neste sentido, o Cliente deberá proceder a cubrir os datos ou o formulario ao que sexan redirixidos en función da modalidade que se seleccione en cada caso.

Para proceder ao pagamento, o Cliente deberá seguir todas e cada unha das instrucións que aparecen en pantalla, facilitando a información requirida. O Cliente comprométese a non proporcionar información falsa, incluíndo nomes, enderezos e/ou datos de contacto ou de pago; non iniciar ningunha actividade ilegal en relación coa compra e non permitir que ninguén o faga.

Para realizar o pagamento, o Cliente será redirixido á páxina web da entidade encargada da tramitación do pagamento, onde poderá pagar con seguridade coa súa tarxeta de débito ou crédito. En función da plataforma de pagamento utilizada, para facer efectivo o pagamento, o Cliente deberá aceptar previamente as condicións da plataforma de pagamento, responsable de xestionar e levar a cabo todo o proceso de pagamento e cobro do produto ou Servizo contratado, actuando na súa calidade. como provedor de pagos AparcaT. AparcaT declara que non ten acceso nin almacena datos sensibles relacionados cos medios de pago utilizados polo Cliente. Só a entidade de procesamento de pagamentos correspondente ten acceso a estes datos para xestionar os pagamentos e cobros. Todos os datos facilitados para estes fins están encriptados para garantir a máxima seguridade.

5. CONDICIÓNS DE USO DO CÓDIGO QR

A compra de Servizos ou Produtos enténdese realizada para uso persoal, xa sexa polo Cliente ou por calquera terceiro designado polo Cliente. No caso de que a compra de produtos ou Servizos supoña a xeración dun código QR, queda expresamente prohibido:

a) A venda ou o uso con fins lucrativos do Código QR;

b) A copia do Código QR.

Unha vez emitido o Código QR, o Cliente será o único responsable da súa custodia e o seu uso será a súa exclusiva responsabilidade. AparcaT non se fai responsable da perda ou roubo do Código QR.

O uso do Código QR para fins distintos dos previstos nestes Termos e Condicións:

a) Pode levar á cancelación do Código QR;

b) En todo caso, eximirá a AparcaT de calquera responsabilidade cara ao Cliente e fronte ao terceiro adquirente, reservándose a AparcaT cantas accións lle correspondan legalmente.

6. DEREITO DE RETIRADA E DEVOLUCIÓN

AparcaT infórmalle de que, con suxeición ás condicións establecidas nesta cláusula, terá dereito a desistir das mesmas sen necesidade de xustificación respecto dos seguintes produtos ou Servizos:

a) Bonos: no prazo de 14 días naturais contados desde o momento da contratación en liña salvo que o Cliente faga uso previamente da bonificación, caso en que o seu dereito caducará a partir dese momento, rexido polos termos e condicións do seu contrato de bonificación. Non se poderá desistir do bono, desde o primeiro día para o que se contratou o vale, xa que este produto se comercializa como paquete unitario, no que AparcaT aplica descontos no prezo tendo en conta esta contratación unitaria;

b) Horas, vales horarios e vales en euros: nun prazo de 14 días naturais desde a contratación en liña do Produto salvo que o Cliente faga uso do Servizo con anterioridade, caso en que o dereito de desistimento caducará coa utilización do primeiro. día/hora/euro de aparcamento segundo corresponda, tendo en conta que o Servizo se comercializa como paquete unitario, no que AparcaT aplica descontos no prezo tendo en conta esta contratación unitaria. Naqueles produtos nos que sexa necesario que o troco se realice fisicamente no aparcadoiro, e o Cliente procedese á retirada dos tickets que lle dan dereito a utilizar o Servizo, o dereito de desistimento deberá realizarse fisicamente no aparcadoiro. na que se realizou o cambio, procedendo á devolución do produto completo;

c) Campañas promocionais: estarán suxeitas aos termos establecidos na oferta, promoción, publicidade ou no propio contrato.

O prazo de desistimento expirará aos 14 días naturais contados desde o día da contratación dos Servizos ou Produtos. Para exercer o dereito de desistimento, o Cliente deberá comunicar ao enderezo de correo electrónico [email protected], indicando no asunto “Denominación inferior do Servizo Contratado” a súa disposición a desistir do contrato mediante unha declaración inequívoca.

En caso de desistimento por parte do Cliente, AparcaT comunicará por correo electrónico o acuse de recibo da súa desistencia e procederá a devolver todos os pagos recibidos do Cliente, sen demora indebida e, en todo caso, nun prazo máximo de 14 días naturais. a partir da data en que o Cliente comunique a AparcaT a súa decisión de desistir do Servizo ou Produto contratado. AparcaT procederá a efectuar o devandito reembolso mediante o mesmo medio de pagamento utilizado polo Cliente para a transacción inicial; En calquera caso, non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso.

O reembolso considerarase executado se o Cliente non o rexeita no prazo de 14 días naturais desde a data de recepción. O exercicio do dereito de desistimento extinguirá as obrigas de AparcaT co Cliente en relación co Servizo ou Produto sobre o que se desiste. As presentes condicións só serán de aplicación no caso de que o Cliente sexa consumidor e usuario conforme á definición establecida no Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa do consumidor e do consumidor. Usuarios.

7. RESPONSABILIDADE

AparcaT non será responsable de ningún atraso ou incumprimento das súas obrigas se o devandito atraso ou incumprimento se debe a circunstancias alleas ao seu control razoable. Salvo que se dispoña expresamente o contrario nestes Termos e Condicións, a responsabilidade de AparcaT limitarase estritamente ao prezo de compra do Servizo ou Produto.

O disposto nesta cláusula non afectará aos dereitos legais que lle corresponden ao Cliente como consumidor e usuario, nin ao seu dereito a desistir do Contrato.

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Coa aceptación destes Termos e Condicións, tal e como se establece ao comezo deste documento, o Cliente acepta e declara expresamente coñecer a Política de Privacidade e Cookies, que tamén regula o uso que se fai dos Servizos ou Produtos.

9. DURACIÓN E TERMINACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS

Estes Termos e Condicións terán unha duración indefinida.

10. CANCELACIÓN DE SERVIZOS E PRODUTOS

O Cliente pode cancelar os Servizos e Produtos de acordo cos seguintes termos:

a) Bonos: as subscricións pódense cancelar antes do día 25 do mes anterior;

b) Bonos horarios, bonos en euros: a utilización do primeiro día/hora/euro de estacionamento, segundo proceda, dará lugar á total execución do contrato, sen que exista dereito a cancelación parcial do Servizo, tendo en conta que o Servizo se comercialice como un paquete unitario, no que AparcaT aplica bonificacións sobre o prezo tendo en conta esa contratación unitaria;

c) Campañas promocionais: estarán suxeitas aos termos establecidos na oferta, promoción, publicidade ou no propio contrato.

Pola súa banda, AparcaT poderá cancelar o Servizo mediante comunicación remitida ao enderezo de correo electrónico asociado e/ou indicado polo Cliente con 15 días de antelación. Non será necesario alegar ningunha causa; a cancelación do Servizo por parte de AparcaT non dá dereito a ningunha indemnización, sen prexuízo de que AparcaT devolverá ao Cliente as cantidades abonadas e non utilizadas polo Cliente como consecuencia da cancelación anticipada da relación por parte de AparcaT, nos casos que corresponda.

Este aviso previo non será necesario no caso de que o Servizo se suspenda como consecuencia do uso incorrecto do Sitio Web ou da conta de usuario por parte do Cliente, que poida afectar negativamente á súa prestación ou no caso de incumprimento grave de calquera outro. obrigas do Cliente, incluíndo estar ao día no pagamento dos Servizos de pagamento de AparcaT para poder gozar deles.

O documento denominado Política de Privacidade e Cookies de AparcaT indica o tratamento que AparcaT fai dos datos tras a baixa do Usuario.

11. VIXENCIA E TOTALIDADE DO CONVENIO

A declaración de nulidade ou nulidade de calquera estipulación contida nestes termos e condicións non afectará á validez e eficacia das demais cláusulas. Estes Termos e Condicións dos Servizos e Produtos ofrecidos por AparcaT a través do Sitio Web, así como o Aviso Legal e a Política de Privacidade e Cookies, constitúen o acordo total entre as partes, considerándose superior a calquera acordo previo escrito ou verbal, entendendo. , afirmación, representación, negociación ou finalidade de acordo en relación con este asunto.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE

A relación entre AparcaT e o Cliente rexerase, para todos os efectos, pola lexislación española. Salvo disposición en contrario da lei, a relación entre AparcaT e o Cliente rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais da Coruña (España), ou aos Xulgados e Tribunais sinalados pola normativa vixente que se de aplicación.

Item added to cart.
0 items - 0,00